October 4-5, 2014 // TAZ 3 // Teatr Studio / Galeria Studio, Warszawa

October 4-5, 2014 // TAZ 3 // Teatr Studio / Galeria Studio, Warszawa

Temporary Autonomous Zone / 3 // Strefa Tymczasowo Autonomiczna / 3
24 projects in 24 hours // 24 projekty w 24 godziny // 4. – 5.10.2014, 17 h – 17h
opening of the exhibition // wernisaż wystawy // 5.10.2014 – 17h
Teatr Studio / Galeria Studio / Pl. Defilad 1, PKiN, Warszawa
www.fffffff.orgwww.teatrstudio.pl

This slideshow requires JavaScript.

Images by Kasia Baba and Kasia Chmura-Cegielkowska/teatralna.com
Courtesy Teatr Studio, Warsaw.

Temporary Autonomous Zone / 3 is a project by ƒƒ, an international group of feminist artists, now in its third phase and headed for Warsaw, with previous iterations occurring in Vienna and Berlin. TAZ/3 is fueled by 24 hours of intensive programming, involving over 40 international artists from various fields, all hosted within the striking wings of the Palace of Culture and Sciences (Pałac Kultury i Nauki), where Teatr Studio and Galeria Studio are located. The 24-hour performative program will dominate the theater, occupying the staircases, both gallery spaces, the Bar Studio, the exterior glass facade, the patio off of the Pl. Defilad, the Main Stage, the Small Stage/Modelatornia, the lower and upper foyers, as well as multifarious lanes and spaces of the theater which are normally inaccessible to the audience. In a playful way, ƒƒ’s Temporary Autonomous Zone references the famous manifesto by Hakim Bey, T. A. Z. The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism, with its anarchistic and yet carnivalesque strategies.

Members of ƒƒ include sixteen feminist artists hailing from various countries, including: Germany, Greece, Austria, The United States, Slovakia, Denmark, and the Netherlands. Members of the group invite other artists and cultural producers to work collaboratively with ƒƒ on projects that evolve through meetings and discussions. Temporary Autonomous Zone / 3 constitutes an intermediary community that exists between Polish and international artists who have been collaborating intensively over the past year. Working together, they have not only prepared performances and artworks, but have broadened their artistic practices and vested new friendships.

TAZ/3 upturns definitions and reverses their order: during the 24h event, the gallery will become an experimental tailor’s workshop; the Main Stage will be transformed into a communal bedchamber and a space for erotic dreams; and the usher’s room will serve as a wardrobe for the actors and audience. The small stage will take the role of a classroom, supporting lectures and workshops; while the coatroom, stairs and foyers will host concerts, plays, and performances. Autonomy is understood here in the broadest terms: the role of the places and figures (artist, curator, actor, director) are frequently diverted, reversed, and renegotiated.

24h will start on the 4th of October at 5pm and will end on the 5th of October at 5pm. The closing of the event will give way to the opening of the ƒƒ exhibition, featuring the artists and their invited guests. The work displayed within will consist of artifacts, installations, and stage props used in the predated performances, as well as the documentation of recent works. Both the 24-hour block of events and the exhibition reference the history of the Teatr Studio as a center for the arts, conceived of and created in the 1970s by Józef Szajna as one institutional body, combining the activities of the theater and the gallery.

Strefa Tymczasowo Autonomiczna / 3 to projekt międzynarodowego feministycznego kolektywu ƒƒ – trzeci z kolei odcinek przygotowany przez artystki z myślą o Warszawie. Dotychczasowe odbyły się w Wiedniu i w Berlinie. Tym razem projekt odbywa się w bloku wydarzeń w ciągu 24 intensywnych godzin, gromadzi ponad czterdzieści artystek różnych dziedzin sztuki, a do działań zostaje włączona cała część Pałacu Kultury i Nauki, w której mieści się Teatr Studio im. Ignacego Stanisława Witkiewicza. 24-godzinny program performatywny obejmuje klatki schodowe, szatnię, dwie sale Galerii, Bar Studio, kontener, patio od strony Pl. Defilad, dużą scenę, Modelatornię, dolne i górne foyer, oraz inne zaułki teatru – na co dzień widzowi niedostępne. Temporary Autonomous Zone / 3 przygotowana przez ƒƒ, w sposób przekorny odwołuje się do niegdyś głośnego manifestu Hakima Beya (T. A. Z. The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism), strategii anarchistycznych, karnawalistycznych, pirackich i subwersywnych.

Grupa ƒƒ to szesnaście feministycznych artystek pochodzących z Niemiec, Grecji, Austrii, Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Danii i Holandii. Członkowie grupy zaprosili do współpracy innych artystów i twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki. W toku wspólnych spotkań i dyskusji Strefa Tymczasowo Autonomiczna /3 stworzyła zróżnicowaną międzynarodową grupę, która pracowała wspólnie przez ostatni rok, spotykając się w wielu miastach i krajach. Owocem wspólnej pracy są nie tylko nowe prace i performensy, ale także nowe przyjaźnie, nowe praktyki, i poszerzona autonomiczna platforma wymiany.

Strefa Tymczasowo Autonomiczna / 3 tworzy tymczasową wspólnotę, ale i karnawalizuje, odwraca porządki: w ciągu 24 godzin Galeria stanie się eksperymentalnym warsztatem krawieckim, duża scena zbiorową sypialnią i miejscem analizy snów, z kolei pokój bileterów – garderobą z kostiumami i wizażystkami dla aktorów i publiczności. Mała scena (Modelatornia) przyjmie rolę sali edukacyjnej z wykładami i warsztatami, a szatnia, schody i foyer staną się miejscem koncertów i przedstawień. Autonomia jest tu więc rozumiana szeroko, a role miejsc i osób (artysty, kuratora, reżysera, aktora) nieustannie odwracane i negocjowane.

24-godzinny „karnawał” rozpocznie się 4 października o godzinie 17:00 i zakończy 5 października także o godzinie 17:00. Jako jego zwieńczenie o godz. 17:00 w Galerii Studio obędzie się wernisaż wystawy grupy ƒƒ, składającej się z artefaktów, instalacji i rekwizytów użytych w poprzedzających ją performensach, a także dokumentacji. 24-godzinny blok zdarzeń, jak i wystawa, nawiązują do historii teatru i centrum sztuki Studio, pomyślanego w latach 70. przez Józefa Szajnę jako jedno instytucjonalne ciało, łączące działalność teatru i galerii.

PROGRAM
SATURDAY / SOBOTA
4.10.2014
17.00 – 22.00
CHILDREN’S ROOM / POKÓJ DLA DZIECI
Carpenters Room (near the Main Stage, 1st floor) / Stolarnia
Fundacja MaMa, Patrycja Dołowy, Delia Gonzalez, Anna Pietruszka-Dróżdż

A room for children where the visitors and the artists can leave their children and attend the program. There will be games, toys, workshops, and a feminist children coloring book.

Świetlica, w której dzieci artystów i publiczność będą mogły oddać się zabawie, podczas gdy ich rodzice będą uczestniczyć w programie 24h. Organizatorzy zapewniają zabawki, warsztaty i zajęcia dla dzieci, a także feministyczną kolorowankę.
COLOR BOOK / KOLOROWANKA
Kasia Adamik, Lou Cantor, Katrin Plavčak, Agnieszka Brzeżańska, Johanna Abraham, Berenika Kołomycka, Magda Tothova

The book will present a simplified history of feminism, concentrating on important female figures, and will try to explain the meaning and purpose of gender studies. Each page will be drawn by different artists.

Kolorowanka przedstawia prostą historię feminizmu opartą na postaciach ważnych kobiet, próbując wyjaśnić sens i cel gender studies. Każdy rysunek został narysowany przez inną artystkę.

17.00 – 17.00
GUIDE / PRZEWODNIK
Various spaces / różne przestrzenie
Antje Majewski, Agnieszka Polska

Dear visitors, we are thoroughly pleased to welcome you to our event. Today, in the year 2200 we live peaceful, happy lives, fully aware of our equality. It’s hard to believe that in a not-so-distant past, e.g., in the 2000s, inequality between men and women was still a problem. Phenomena such as so called feminism, i.e., “a collection of movements and ideologies aimed at defining, establishing, and defending equal political, economic, cultural, and social rights for women,” played a big role in developing our current and thriving community. Today we would like to present some of the challenges faced of by our incongruent society in the past, and also to introduce the varying methods used by feminist activists to change the status quo. Welcome to The Museum of Feminism!

Drodzy zwiedzający, jest nam niezmiernie miło powitać Was na naszym oprowadzaniu. Dzisiaj, w 2200 roku żyjemy szczęśliwie, spokojne życie pewne naszej równości. Trudno sobie wyobrazić, że w nie tak dalekiej przeszłości, w pierwszych dekadach dwudziestego wieku, brak równouprawnienia kobiet i mężczyzn stanowił problem. Prądy takie jak feminizm “zbiór ruchów i ideologii nastawionych na zdefiniowanie, obronę równych politycznych, społecznych i ekonomicznych praw dla kobiet”, odegrały ważną rolę w tworzeniu dzisiejszego społeczeństwa. Chciałybyśmy podzielić się z Wami wyzwaniami przed jakimi nasze społeczeństwo stało w przeszłości, a także opowiedzieć o różnych metodach używanych przez działaczy feministycznych w celu zmiany zastanego porządku. Witajcie w Muzeum Feminizmu!

17.00 – 17.00
970 EE PP
Various spaces / różne przestrzenie
Christina Dimitriadis, Mathilde ter Heijne, Sylvia Schwarz

An individual will move throughout the audience in an awkward and uneasy manner, directly confronting viewers with texts taken from Sofi Oksanen´s novel Purge about trafficked women and the life and work of the people involved in this industry.

Tajemnicza postać w dziwny, niepokojący sposób porusza się między widzami, raz po raz konfrontując ich z cytatami z Oczyszczenia Sofi Oksanen, powieści o kobietach zmuszonych do prostytucji i życiu ludzi związanych z tym procederem.

Performance: Sylvia Schwarz

17.00 – 17.00
SUCH IMPONDERABLE HUMAN FACTORS / TE NIEUCHWYTNE CZYNNIKI LUDZKIE
Various spaces / różne przestrzenie
Mathilde ter Heijne, J&K (Janne Schäfer and Kristine Agergaard), Wiola Ostasiewicz

Group Rituals around TAZ /3 activities.
Grupowe rytuały wokół TAZ/3.

17.00 – 17.20
THE HEARING TRUMPET / TRĄBKA DO SŁUCHANIA
Wardrobe & Entrance / Szatnia
Retro.ArtBem, Zorka Wollny

The project is based on a collaboration with Retro.ArtBem group. When in 2200 the public is visiting The Museum of Feminism, they can find one room dedicated to forgotten stories. In this room several women are sitting and telling the visitors the stories of how it used to be in 2014, when women still had to fight for their rights and for a better future for their daughters. The individual histories and experiences will be explored and included in this narration to present a wider perspective on the social situation in Poland in 2014.

Projekt bazuje na współpracy z grupą Retro.ArtBem.
Publiczność, która w 2200 roku odwiedzi Muzeum Feminizmu znajdzie tam salę dedykowaną zapomnianym historiom. W pomieszczeniu grupa pań opowiada zwiedzającym o tym jak świat wyglądał w 2014 roku, kiedy to kobiety musiały walczyć o swoje prawa i lepszą przyszłość dla swoich córek. Osobiste historie i doświadczenia składają się na szerszy obraz sytuacji społecznej w Polsce w 2014 roku.

18.00 – 19.00
EMBODIED HERSTORIES. FROM INVISIBLE LABOR TO DAILY REBELLIONS / UCIELEŚNIONE HERSTORIE. OD PRACY NIEWIDZIALNEJ DO REBELII CODZIENNOŚCI
Small Stage (Modelatornia), 2nd floor / mała scena (Modelatornia)
Ewa Majewska, Aleksandra Polisiewicz, Joanna Sokołowska, Aleksandra Jach

A workshop for women on empowerment, herstory writing, making the invisible labor visible, and more. We will guide participants through the biographies of women who have crossed the sexist restrictions of their times, we will reflect together on the writing of history and feminist herstory projects, and we will produce everyday biographies to be included in the film produced as the collective staging of invisible labor. Herein we will transform our own experience of daily routines, the cultural stereotypes of history written from one perspective only, and change the alienated organization of labor which excludes the reproductive routines of women’s work into keys for revolutionary change.

Warsztaty dla kobiet o nadawaniu uprawnień, opowiadaniu historii z kobiecej perspektywy, czynieniu “niewidzialnej pracy” widzialną, i inne. Wprowadzimy uczestników w biografie kobiet, które pokonały seksistowskie bariery swoich czasów. Wspólnie zastanowimy się nad pisaniem historii feminizmu i feministycznymi projektami „herstory”, napiszemy biografie które posłużą jako scenariusz do filmu o “niewidzialnej pracy”. Użyjemy też własnego doświadczenia codzienności – kulturowego stereotypu historii pisanej z jednej tylko perspektywy.

18.00 – 24.00
FUTURE DRESSING ROOM / GARDEROBA PRZYSZŁOŚCI
Backstage of Foyer and ticket controller’s room, 1st floor / pokój bileterów oraz foyer
Linards Kulless, Isabella Lewandowski, Antje Majewski, Dorota Walentynowicz, Janne Schäfer, Terril Scott, Juliane Solmsdorf, Melissa Steckbauer

In the Future Dressing Room, visitors and participants can find themselves costumes to wear. Everyone can be a part of the future audience; and change into a different person.

W Garderobie Przyszłości goście i uczestnicy znajdą dla siebie kostiumy, które pozwolą każdemu stać się częścią publiczności przyszłości i poczuć się inną osobą.

19.00 – 19.30
RECORDING THEATRE / TEATR ZAPISU
Upper Gallery / górna Galeria
Lisa Ruyter, Dorota Walentynowicz

A twenty-minutes performative event inside the Camera Stage.
Dwudziestominutowy performance w interaktywnej instalacji-maszynie fotograficznej.

19.30 – 20.00
ROSTRUM
Lower Gallery / dolna Galeria
Franziska Böhmer, Alice Cohen, Cullinan Richards, Marzena Nowak, Katrin Plavčak, Ulrika Segerberg

A twenty-minutes sound performance. A “Rostrum“ (lat. trunk, snout, beak) in anatomy means a pointed or beaklike extension or appendix. It is also a word for a speakers platform. These Rostrums will function as mobile units for a performance and a sound-piece and will draw attention to the unsustainable conditions for female workers in the textile industry. Throughout the 24 hours we will set up a sweatshop where skirts and sounds are produced with sewing machines. The skirts will be worn during our performance and then later go into the exhibition like round discs on the wall.

“Rostrum” w anatomii oznacza trąbę, dziób. To samo słowo jest używane do określenia mównicy. Rostrum będzie służył jako mobilna platforma performensu i instalacji dźwiękowej, zwracając uwagę na warunki pracy kobiet w przemyśle włókienniczym. Przez 24 godziny na maszynach do szycia produkowane będą dźwięki i ubrania, które będą zakładane przez uczestników podczas wydarzenia performatywnego, nastepnie znajdą swoje miejsce na wystawie, zaprezentowane jako ogromne dyski na ścianach.

20.00 – 21.00
FUTURE DINNER / OBIAD PRZYSZŁOŚCI
Bar Studio and patio area / Bar Studio i patio
Fundacja MaMa

Food is very important to make a family and can help to make us feel that we are a part of a community. This is why we want to invite everyone to eat with us. Before dinner, visitors are invited to change into futuristic outfits (available in Future Wardrobe). The dinner will take place in the bar area and the patio outside. Fundacja MaMa invites women from Warsaw to cook some of their homemade specialties.

Wspólne jedzenie jest ważną częścią życia rodzinnego i może pomóc w budowaniu poczucia wspólnoty, dlatego chcielibyśmy zaprosić wszystkich do wspólnego posiłku. Przed obiadem wszyscy są zaproszeni do założenia kostiumów przyszłości (dostępnych w „Garderobie przyszłości”). Jedzenie będzie podane w patio. Fundacja MaMa zaprasza Warszawianki do ugotowania swoich domowych specjałów.

20.30 – 22.00
PANEL FOR MORE DIMENSIONAL KNOWLEDGE EXCHANGE / PANEL POSZERZANIA I WYMIANY WIEDZY WIELOWYMIAROWEJ
Bar Studio
Mirela Baciak, Mathilde ter Heijne, Aleksandra Jach, Sylvia Schwarz, Magda Tothova, Ruth Weismann

Five travelers from parallel universes will talk with the audience about their experiences in the societies of their dimensions. Interactive theater play/performance inspired by different feminist science fiction novels: The Left Hand of Darkness, Ursula K. Le Guin, 1969; Herland, Charlotte Perkins Gilman, 1915; The Female Man, Joanna Russ, 1970; The Shore of Women, Pamela Sargent, 1986; The Gate to Women’s Country, Sheri S. Tepper, 1988; The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood, 1985

Piątka podróżniczek z równoległych światów poprowadzi rozmowę o swoich doświadczeniach w społeczeństwach, z których pochodzą i innych wymiarach. Ten interaktywny performance jest zainspirowany postaciami z powieści feministycznych i SF: The Left Hand of Darkness, Ursula K. Le Guin, 1969; Herland, Charlotte Perkins Gilman, 1915; The Female Man, Joanna Russ, 1970; The Shore of Women, Pamela Sargent, 1986; The Gate to Women’s Country, Sheri S. Tepper, 1988; The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood, 1985.

22.30 – 23.00
NEW FUCK PARADE
Bar Studio and Foyer / Bar Studio oraz foyer
Katharina von Dolffs, Julia Phillips

This performance is based on the idea of the original Fuck Parade, a demonstration and countermovement that demonstrated against the commercialized community of the Love Parade with a more experimental and less exclusive approach to the music played during the demonstration. The Fuck Parade irritated the public to a degree that it was even more thoroughly policed than the Love Parade, although it was considerably smaller in attendance. The performance focuses on the appearance of individual performers, communicated through their costumes. The performers lead the attendants of the costume dinner upstairs to the ball. The performers march through the theater with an underlining, disturbing sound. Everyone is welcome to join.

Performens inspirowany istniejąca faktycznie Fuck Parade, demonstracją przeciwko skomercjalizowanej Love Parade. Fuck Parade proponuje bardziej eksperymentalną, trudną muzykę. Najczęściej wzbudza tyle kontrowersji, że pomimo zdecydowanie mniejszych rozmiarów niż Love Parade, jest ochraniana przez większą liczbę policjantów. Performance koncentruje się na odrębności każdego uczestnika, komunikowanej przez kostiumy. Performerzy przemaszerują przez pomieszczenia teatru w akompaniamencie nieznośnego hałasu, przeprowadzając uczestników obiadu do foyer, w którym odbędzie się bal. Publiczność jest zaproszona do współudziału.

23.00 – 23.30
FUTURE BALL / BAL PRZYSZŁOŚCI
Foyer
Delia Gonzalez, J&K (Janne Schäfer and Kristine Agergaard), Antje Majewski & Christine Borch, Mathilde Rosier

Dance performance choreographed by Delia Gonzalez, Antje Majewski, Mathilde Rosier and J&K (Janne Schäfer and Kristine Agergaard)

Performens taneczny. Choreografia: Delia Gonzalez, Antje Majewski, Mathilde Rosier i J&K (Janne Schäfer i Kristine Agergaard)

23.30 – 3.00
NIGHT MUSIC, SHOW, PARTY, LIGHT AND SOUND / MUZYKA NOCĄ, PARTY, ŚWIATŁO, OBRAZ, DŹWIĘK
Foyer

BONNIE (musique couture), Alice Cohen, Juliane Solmsdorf
23:30 BONNIE (musique couture, Berlin)
00:30 Live Act: Alice Cohen
01:30 – 3:00 BONNIE

PROGRAM
SUNDAY / NIEDZIELA
5.10.2014
0.00 – 10.00
OUTLIERS / OUTLIERS
Main Stage / duża scena
J&K (Janne Schäfer and Kristine Agergaard), Melissa Steckbauer

OUTLIERS is an enormous communal bed inviting guests to sleep and dream together throughout the night. A floor-scape is composed of various soft materials while a subtly moving, mobile-like ceiling piece connects the earth and sky, inviting dreamers to outlying realms. The installation is hosted by three central characters in costume: two night watches who will tuck the arriving sleepers in, offering comfort and support, and a reader who will perform a ritual text, guiding the audience into an ethereal space in which connections between sleeping, dying, dreaming, and rebirth can be explored.

OUTLIERS to ogromne komunalne dormitorium zapraszające gości do wspólnego spania i śnienia. Podłoga wyściełana miękkimi materiałami i poruszający się pod sufitem obiekt zapraszają sennych marzycieli do odległych rzeczywistości. Gospodarzami przestrzeni są trzy postacie: dwóch strażników snów, którzy pomogą przybywającym znaleźć miejsce na scenie, oraz przewodnika odczytującego rytualny tekst – wprowadzający uczestników w eteryczną przestrzeń snu, śmierci i odrodzenia.

On the main stage mattresses will be provided / Na dużej scenie będą dostępne materace dla uczestników

1.30 – 3.30
FEMINIST LULLABIES / FEMINISTYCZNE KOŁYSANKI
Main Stage / duża scena
Rosa Gerhards, Sylvia Schwarz, Zorka Wollny

Lullabies, based on feminist texts, will be sung to the sleepers, very softly, and directly into one’s ear, creating a warm one-on-one connection.

Kołysanki, oparte na feministycznych tekstach, będą zmysłowo śpiewane zasypiającym gościom prosto do ucha, wytwarzając ciepły, bezpośredni kontakt.

6.00 – 6.30
EROTIC DREAM / SEN EROTYCZNY
Main Stage / duża scena
Christine Borch, Isabella Lewandowski, Antje Majewski, Melissa Steckbauer, Dorota Walentynowicz, Zorka Wollny

The sleeping, dreaming guests are interrupted by a sudden noise. We all wake up to witness an erotic dream.

Śpiących gości obudzi niespodziewany hałas. Obudzeni staną się świadkami erotycznego snu.

9.30 – 11.00
EGG BREAKFAST / JAJECZNICA
Bar Studio and patio area / Bar Studio i patio
Fundacja MaMa

A simple breakfast will be served in the patio area.
Śniadanie dla wszystkich uczestników i publiczności.

13.00 – 18.00
CHILDREN’S ROOM / POKÓJ DLA DZIECI
Carpenters Room (near the Main Stage, 1st floor) / Stolarnia
Fundacja MaMa, Patrycja Dołowy, Anna Pietruszka-Dróżdż, Delia Gonzalez

A room for children where the visitors and the artists can leave their children and attend the program. There will be games, toys, and a feminist children coloring book.

Świetlica, w której dzieci artystów i publiczność będą mogły oddać się zabawie podczas gdy ich rodzice będą uczestniczyć w programie. Oferujemy gry i zabawy a także feministyczną kolorowankę.

13.00 – 14.00
BEFORE IT MADE US WILD / ZANIM STAŁYŚMY SIĘ DZIKIE
Small Stage (Modelatornia)/ mała scena (Modelatornia)
Mirela Baciak, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Paul Philipp Heinze, Juliane Solmsdorf, Magda Tothova

In this performance, four experts from a distant time dimension examine a scientific archive of popular movements and gestures of the neoliberal era of our society.

W tym performensie grupa czterech ekspertów z odległych czasów analizuje naukowe archiwum ruchów i gestów charakterystycznych dla ery neoliberalnej naszego społeczeństwa.

14.30 – 16.00
FUTURE PARADE / PARADA PRZYSZŁOŚCI
Public Space / Przestrzeń publiczna
Everybody / Wszyscy

Parade from the Teatr Studio to the sculpture Tęcza (Rainbow) by Julita Wojcik, through the city and back. Everyone is invited to join our parade, which will leave the theatre space and head out into the city. Costumes, slogans, children, dogs and cats are welcome! Let’s celebrate!

Parada prowadząca z Teatru Studio do Pl. Zbawiciela i Tęczy Julity Wójcik. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału. Kostiumy, slogany, dzieci i psy są mile widziane! Świętujmy razem!

16.30
GREEN GOLD – WITCH SOUP KITCHEN / ZIELONE ZŁOTO – WITCH SOUP KITCHEN
Bar Studio and patio area / Bar Studio i patio
Agnieszka Brzeżańska, J&K (Janne Schäfer and Kristine Agergaard), Linards Kulless

An edible and delicious elixir made from healing substances, including greens, weeds, and magical plants collected from the area around Warsaw. It will be served as both a communal meal and a healing potion. The soup will be served and produced from a small kitchen/laboratory installation.

Jadalny i pyszny eliksir z uzdrawiających substancji, zawierający rośliny i zioła zebrane w okolicach Warszawy. Wywar zostanie podany podczas wspólnego posiłku, a przygotowany wewnątrz instalacji służącej jako kuchnia-laboratorium.

17.00
OPENING OF THE EXHIBITION / WERNISAŻ WYSTAWY
Galeria Studio
Organized by Barbara Piwowarska, Mathilde ter Heijne / ƒƒ and Christina Dimitriadis / ƒƒ

The exhibition will bring together artworks from ƒƒ and contributing guest artists.
Na wystawę złożą sie prace artystek ƒƒ i zaproszonych gości.

PERMANENT PROJECTS / PROJEKTY PERMANENTNE
05.10 – 16.11.2014
WELCOME TO THE TAZ/3 / WITAMY W TAZ/3
Entrance installation / Wejście do Studio
Mathilde ter Heijne & Kai Dieterich

ƒƒ ARCHIVE / ARCHIWUM GRUPY ƒƒ
ƒƒ Archive, a collection of books and other items made by feminist artists, including feminist theory, novels, and much more. Anyone can bring a new item and will receive a small gift in exchange: a poster, cup, etc., from our selection of multiples produced by ƒƒ artists and guests. There will also be small ƒƒ publications for sale.

Archiwum ƒƒ to kolekcja książek i przedmiotów stworzonych przez feministyczne artystki, na którą składają się feministyczne opracowania teoretyczne i powieści. Każdy kto zasili kolekcję nowym eksponatem, otrzyma skromny prezent w podziękowaniu: plakat lub kubek z edycji przygotowanej przez ƒƒ. W sprzedaży będą też dostępne publikacje ƒƒ.

VIDEO PROGRAM / PROGRAM VIDEO
Container in front of the theatre / Kontener przed wejściem do Studio
curated by Magda Tothova; with works by Nine Budde, Kerstin Cmelka, Alice Cohen, Karen Cunningham, Delia Gonzales, Veronika Hauer, Sonia Hedstrand, Mathilde ter Heijne, Anna Jermolaewa, Barbara Kapusta, Johanna Kirsch, Antje Majewski, Bettina Nürnberg, Katrin Plavcak, Juliane Solmsdorf, Magda Tothova, Anna Witt

A video program with works by female artists from Vienna, Berlin, New York, Stockholm, and Glasgow. Video/film works by ƒƒ members and others

Program video prezentujący prace członków grupy ƒƒ oraz artystek z Wiednia, Berlina, Nowego Jorku, Sztokholmu i Glasgow.

FEMALE DESCENT / LINIA ŻEŃSKA
Wardrobe / Szatnia
Patrycja Dołowy, Sylwia Chutnik

Installation. When rummaging through oral history, there are plenty of stories about women’s relationships with each other which are completely invisible in history. During the event we will show the object “family album” carrying new narratives through memorabilia. We have invited women to disguise themselves as and roleplay their grandmothers, great-aunts and other ancestors and collected some of their stories. We are both fabricating stories and at once recalling the memories of our great-grandmothers, grandmothers, aunts, and mothers – as well as our own memories which have themselves not left a permanent mark.

Instalacja. Historia mówiona wspomina o wielu związkach między kobietami, które zostały pominięte i niezapisane. W czasie TAZ/3 obiekt zatytułowany Album rodzinny posłuży do uruchomienia nowych narracji poprzez pamiątki. Zapraszamy kobiety do wcielenia się w role swoich babć, przodków i zebrania ich wspomnień. Tworzymy fikcyjne historie, a także przywołujemy te należące do naszych mam, ciotek, babć i prababć – jak również nasze własne, które nie pozostawiły trwałego śladu.

ƒƒ LINES / LINIE ƒƒ
Public space / Przestrzeń publiczna
Mathilde ter Heijne & TAZ/3 participants & guests / Mathilde ter Heijne & uczestnicy TAZ/3 & goście

ƒƒ Lines is a ‘drawing circle’ and a project by feminist artists from different generations who have contributed to several group drawings. Ten, A1-size sheets of paper were each sent by post to 5-6 artists, with a total of over 40 participants. These collaborative drawings have been reproduced as the images for the communication campaign for TAZ/3 in public space, in the form of posters hanging in the city, a banner at the entrance of Teatr Studio, invitation cards, and as a brochure within the program.

Linie ƒƒ to koło rysunkowe (drawing circle), w którym feministyczne artystki różnych generacji podjęły się stworzenia serii wspólnych rysunków. Dziesięć arkuszy A1 zostało wysłanych do grup składających się z 5 do 6 artystek, a w projekcie wzięło udział ponad 40 osób. Wspólne rysunki są użyte w materiałach informacyjnych TAZ/3: plakatach, banerach, zaproszeniu i broszurach informacyjnych.

Participating artists / uczestnicy: Johanna Abraham, Kristine Agergaard, Mirela Baciak, Candice Breitz, Agnieszka Brzeżańska, Józefina Chętko, Cullinan Richards, Anat Ben David, Christina Dimitriadis, Katharina von Dolffs, Milena Dragicevic, Mary Beth Edelson, Ali Fitzgerald, Delia Gonzalez, Mathiew Greenfield, Mathilde ter Heijne, Gittan Jönsson, Monika Karczmarczyk, Isabella Lewandowski, Dafna Maimon, Ewa Majewska, Antje Majewski, Kirsi Mikkola, Julia Phillips, Katrin Plavčak, Aleka Polis, Anne Sherwood Pundyk, Janneke Raaphorst, Jen Ray, Kirstine Roepstorff, Mathilde Rosier, Lisa Ruyter, Lorenzo Sandoval, Janne Schäfer, Ulrika Segerberg, Juliane Solmsdorf, Melissa Steckbauer, Anna Steinert, Betty Tompkins, Magda Tothova, Biliana Nahua Tzoneva, Dorota Walentynowicz, Ruth Weismann, Manuel Wischnewski, Zorka Wollny, Jean-Pierre Zoetbrood

FUTURE IS A PROJECTION / PRZYSZŁOŚĆ JEST PROJEKCJĄ
Johanna Abraham with Antje Majewski, Magda Tothova, Lou Cantor

The experimental video „Future is a projection“ shows a cinematic collage of images, e.g., recordings of empty rooms and hallways inside of the Palace of Culture, and sequences of an interrupted and rising sun, filmed from the rooftop of the Palace of Culture. The video maintains that the future is just a projection and it suggests an awareness of time as a transformative process of being.

Eksperymentalne wideo “Przyszłość jest Projekcją” to filmowy kolaż, w którym narracja pustych korytarzy Pałacu Kultury przeplata się ze wschodem słońca widzianym z dachu budynku. Film pokazuje przyszłość jako projekcję i sugeruje samoświadomość czasu jako narzędzia transformacji istoty rzeczy.

RECORDING THEATER / TEATR ZAPISU
Lisa Ruyter, Dorota Walentynowicz

The installation Recording Theatre is a stage that is also a camera, wherein the viewer becomes the performer inside of an experimental recording device. There are various small openings, lenses of a camera obscura, and multiple fields of focus–a quantum approach to ocular and historical perspectives. A wall opens to form a proscenium. The stage is on wheels to assert the relationship to a medieval nomadic theater, or a time machine. The two-dimensional photograph becomes a four dimensional space, conjoining archiving processes and lived experience. Authors are removed from the physical process of photographing; pictures are not taken, but rather they take place.

Instalacja Teatr Zapisu to jednocześnie scena i aparat fotograficzny/kamera, gdzie widz staje się performerem wewnątrz eksperymentalnego narzędzia zapisu. Liczne otwory służące za obiektywy camera obscura a także wiele pól ostrości stanowią odniesienie do wielości historycznych perspektyw. Ruchoma ściana umożliwia dostęp do proscenium, a scena na kołach nawiązuje do średniowiecznych teatrów wędrownych, lub maszyny do podróży w czasie. Dwuwymiarowa fotografia staje się czterowymiarową przestrzenią, łączącą proces archiwizacji i chwilowego doświadczenia. Autorzy są wyeliminowani z procesu, a zdjęcia nie „są robione” lecz „tworzą się” same.

FROM… WARSAW / Z… WARSZAWY
Manuel Wischnewski, Marie Wocher, and others/ i inni

>From … Warsaw uses the medium of a postcard to share stories about Warsaw that are both imagined and real. Visitors are cordially invited to sit down and engage with the texts and the postcards and to then send them to a contact of their choosing.

Projekt Z… Warszawy używa pocztówek jako płaszczyzny do dzielenia się opowieściami o Warszawie, zarówno tej realnej jak i zmyślonej. Zwiedzający są zaproszeni do zapoznania się z treścią pocztówek, a także do wysyłania ich na wybrane przez siebie adresy.

Organization / Organizatorzy
ƒƒ and Barbara Piwowarska

Organizers of 24h / Organizatorki 24h
Antje Majewski / ƒƒ, Magda Tothova / ƒƒ

Organizers of the exhibition / Organizatorki wystawy
Barbara Piwowarska, Mathilde ter Heijne / ƒƒ, Christina Dimitriadis / ƒƒ

Featured Participants (ƒƒ) / grupa ƒƒ:
Alice Cohen, Cullinan Richards, Christina Dimitriadis, Delia Gonzalez, Mathilde ter Heijne, Antje Majewski, Julia Phillips, Katrin Plavčak, Jen Ray, Lisa Ruyter, J&K / Janne Schäfer and Kristine Agergaard, Juliane Solmsdorf, Melissa Steckbauer, Magda Tothova, Manuel Wischnewski

Featured Participants (Invited by ƒƒ) / goście zaproszeni przez ƒƒ:
Johanna Abraham, Kasia Adamik, Mirela Baciak, Franziska Böhmer, Christine Borch, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Agnieszka Brzeżańska, Lou Cantor, Sylwia Chutnik, Kai Dieterich, Katharina von Dolffs, Patrycja Dołowy, Fundacja MaMa, Rosa Gerhards, Paul Philipp Heinze Aleksandra Jach, Monika Karczmarczyk, Linards Kulless, Isabella Lewandowski, Ewa Łuczak, Ewa Majewska, Marzena Nowak, Wiola Ostasiewicz, Aleksandra Polisiewicz, Agnieszka Polska, Retro.ArtBem, Mathilde Rosier, Sylvia Schwarz, Terril Scott, Ulrika Segerberg, Aleksandra Skwarc, Joanna Sokołowska, Nicole Szolga, Ewa Tatar, Dorota Walentynowicz, Ruth Weismann, Marie Wocher, Zorka Wollny

Additional Participants (ƒƒ Lines)/ uczestnicy Linii ƒƒ:
Candice Breitz, Anat Ben David, Milena Dragicevic, Mary Beth Edelson, Ali Fitzgerald, Mathiew Greenfield, Gittan Jönsson, Dafna Maimon, Kirsi Mikkola, Aleka Polis, Janneke Raaphorst, Kirstine Roepstorff, Lorenzo Sandoval, Anne Sherwood Pundyk, Anna Steinert, Betty Tompkins, Biliana Nahua Tzoneva, Jean-Pierre Zoetbrood

TAZ/3 is kindly supported by / TAZ/3 odbywa się dzięki wsparciu
The Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture (BMUKK Österreich), The Ministry of Culture and National Heritage of Poland (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP), Institut für Aulandsbeziehungen (IfA), Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Wydział Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, The Danish Arts Foundation / Statens Kunstfond, and an ƒƒ Crowdfunding-Campaign

For press inquiries and more information please email ff@fffffff.org.