Erogenous Zone installation view

photo: Christina Dimitriadis